2005 LSCC Slot Car Championship
LSCC Teams
Tuesday, August 09, 2011
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9
Pos.   Forename Surname                   Total Best 6
1 James Cleave James Cleave                   0 0 0
2 Stan  Alton Stan Alton                   0 0 0
3 Ian Fisher Ian Fisher                   0 0 0
4 Nick  Thrower Nick Thrower                   0 0 0
5 Mick Kerr Mick Kerr                   0 0 0
6 John Secchi John Secchi                   0 0 0
7 Peter Finn Peter Finn                   0 0 0
8 Paul Harwood Paul Harwood                   0 0 0
9 Mark Fitzsimmons Mark Fitzsimmons                   0 0 0
10 Sam  Thrower Sam Thrower                   0 0 0
11 Richard Stokes Richard Stokes                   0 0 0
12 David Austin David Austin                   0 0 0
13 Jack Boddy Jack Boddy                   0 0 0
14 John Ovens John Ovens                   0 0 0
15 Andy Boddy Andy Boddy                   0 0 0
16 John Hyde John Hyde                   0 0 0
17 David Farrow David Farrow                   0 0 0
18 Michael Ovens Michael Ovens                   0 0 0
19 David Farrow David Farrow                   0 0 0
20 Franz Barrillio Franz Barrillio                   0 0 0
21 Adam Kushner Adam Kushner                   0 0 0
22 Dan Dempster Dan Dempster                   0 0 0
23 Greg  Harwood Greg Harwood                   0 0 0
24 Peter Hicks Peter Hicks                   0 0 0
25 Adam LeMaistre Adam LeMaistre                   0 0 0
26 Alastair Marr Alastair Marr                   0 0 0
27 Chris Musto Chris Musto                   0 0 0
28 Chris Stemmen Chris Stemmen                   0 0 0
29 William Stemmen William Stemmen                   0 0 0
30 Ian Stewart Ian Stewart                   0 0 0
31 Andrew xxx Andrew xxx                   0 0 0
32 Colin Saville Colin Saville                   0 0 0
33 John Fitzsimmons John Fitzsimmons                   0 0 0
34 Ryan Elsam Ryan Elsam                   0 0 0
35                         0 0 0
36                         0 0 0
37                         0 0 0
38                         0 0 0
39                         0 0 0
40                         0 0 0
41                         0 0 0
42                         0 0 0
43                         0 0 0
44                         0 0 0
45                         0 0 0
46                         0 0 0
47                         0 0 0
48                         0 0 0
49                         0 0 0
50                         0 0 0